Kryonovo učení

Jde o kosmické, univerzální vědění, nikoliv o doktríny kohokoliv, které pro zjednodušení bylo nazváno Kryonovým učením, neboť je tím, kdo ho, v zastoupení Vesmíru – Boha – předává. Toto učení však, ač je učením duchovním, ezoterickým, je také současně založeno na propojenosti s vědou. Nejde o jakousi „suchou“ spiritualitu odtrženou od života a tedy i od vědy. A to s vědou na úrovni kosmické úplnosti, tzn., že sdělení nejsou omezena stupněm lidského vědeckého poznání, ale jsou nad jeho rámcem. Na druhou stranu Kryon ale jen upozorní, že v dané oblasti věda pracuje s chybnými závěry či že poznání nebylo dosaženo jako úplné, naznačí předpoklad objevů, ale člověka nezastupuje, nepředává řešení, ani postupy. Respektuje svobodnou vůli člověka a právo na vývoj. Mnohé skutečnosti ani nemůže sdělit, vzhledem k tomu, že příslušné objevy jsou vázány na poněkud vyšší úroveň vědomí. A to ve smyslu bytí vědomí ve stavu či úrovni lásky, soucitu, úcty a respektu k životu.
V Kryonově učení nejde o vyvolávání „mystických“ či podobných stavů, nejde o podmanění člověka nějaké ideologii, náboženství, sektě, ale jde vedení člověka, jeho vědomí, k propojení se s životem v jeho kvantové multidimenzionální (multiD) úplnosti. Smyslem je nabytí uvědomění si své odpovědnosti za vše, co se v životě uskuteční, ať již jde o vlastní individuální život či globální život lidstva. Touto komplexností a jistou vědeckostí napomáhá lidem překonávat a odkládat různé iluze o životě, mylné, falešné kolektivní představy, které tím, že na energetické úrovni vytvářejí řídící matrix, informační matrici, ve svém důsledku přímo poškozují život člověka i celého lidstva. A to tím, že život člověka uzavřou do hranic jimi vymezených. Především je však třeba také říct, že Kryonova sdělení jsou energeticky nabitá. Jsou naplněná opravdovou láskou k lidstvu, kterou je možno z textů cítit. Čtenář tuto energii vnímá a často pak se cítí jakoby s Kryonem spojen. Cítí ve sděleních láskyplnou Jednotu. Energie sdělovaných informací komunikuje s Bytím člověka a může docházet k opravdu výrazným posunům, zábleskům uvědomění, zábleskům rozpomenutí se apod. již při čtení. Jinou vlastností Kryonových poselství je, že při opakovaném čtení čtenář zjišťuje, že nachází nové poznatky, které dříve nepostřehl. To je právě důsledkem otevírajícího a rozšiřujícího se vědomí, jež způsobí, že čtenář zachytí a uvědomí si další rozměr, další vrstvu sdělované informace, moudrosti. Veškeré informace a poznatky předává prostřednictvím většinou živých, veřejných channelingů v průběhu seminářů a duchovních konferencí, které Lee Carroll a jeho tým organizují v návaznosti na informace od Kryona.

Jde o učení skrz naskrz praktické, propojené s životem jak individuálního člověka, tak celého lidstva, když podrobně odhaluje jak život jednotlivce ovlivňuje a spoluvytváří život celé lidské společnosti a tímto poznáním pak v člověku probouzí pocity odpovědnosti za kvality svého života, jakož i lidstva na planetě Zemi. Člověk tak dochází skrze toto uvědomování k tzv. otevírání srdce a k poznání významu lásky a soucitu nejen pro harmonické utváření života člověka vč. života globálního. Posunuje se tím i jeho vnímání ke schopnosti uvědomovat si a vidět další vrstvy odehrávajících se událostí vč. až po globální dění a vidět tak celkovější obraz, kde pak případné manipulace jsou jak na talíři. Kryon v předávaném učení předkládá lidem poznatky o energetické podstatě života, o jeho principech, o tom, proč existuje život na Zemi a jaká jsou jeho duchovní i fyzikální pravidla. Podává obsáhlou informaci o dějinách lidské rasy na planetě Zemi a to v souvislosti s životem v Galaxii a v celém našem Vesmíru – hovoří o tom jak se život na planetě vyvíjel, jak vznikl člověk, lidská bytost, kdy a jak se humanoidní bytost na Zemi stala lidskou duchovní bytostí, i jak je člověk „konstruován“, jaké jsou jeho různé zásadní energetické části, které lidské vědě nejsou dosud, zatím, známé vč. informací o kvantovém informačním poli, které řídí naši biochemickou DNA. Hovoří o dějinách lidské DNA a pochopitelně také i o lidské DNA jako takové, co je to úplná DNA, o její roli, o možnostech, které jsou v ní skryty. jakož i informace o možnostech člověka se svou energetickou podstatou komunikovat a přímo tak vědomě řídit kvality svého života, jeho průběh, i jeho délku či vědomě utvářet zdraví svého fyzického těla. Rozvinutí této komunikace umožní vědět o potenciálně vznikající nemoci dříve než symptomaticky vypukne. A pak také, jak člověk získal svou tvořivou moc a sílu, o níž ale dnes vlastně neví a v důsledku této nevědomosti svou tvořivou sílu stále odevzdává úzké skupině vládnoucích lidí, která člověka pak ovládá a zotročuje. I v souvislosti s DNA vysvětluje, co to je to tzv. probouzeni, v čem to spočívá, co se při tom děje duchovně, fyzikálně i biochemicky. V návaznosti na to vysvětluje co to je proces transformace lidstva a planety Země, který nyní probíhá, jaké má fáze, co je potřebné, co se přitom na planetě z hlediska celospolečenských procesů děje, co se odehrává v životě individuálního člověka, proč to musí být, atd.

Hovoří o nutnosti očišťování se od „nánosů minulosti“ (neláskyplných energií vytvořených nebo přijatých v předchozích inkarnacích), tzn. očištění se od různých nedořešených energií z minulých inkarnací, od energií našich různých rozhodnutí, slibů, přísah, zvyků apod. A jako jedno z nejdůležitějších označuje vyčištění našeho Bytí, naší energetické struktury od energií strachů. Ve svých sděleních hovoří o Bohu, o tom kým skutečně je v porovnání s lidskými představami, jakož i o andělech i archandělech či dalších bytostech. Jak již bylo v úvodu krátce zmíněno, vysvětluje fyzikální podstatu všech životních procesů a projevů vč. těch duchovních, přičemž např. uvádí, že vědci nutné budou muset odhalit a vědecky popsat ke čtyřem již objeveným dva další základní fyzikální zákony, které umožní další technický rozvoj a řešení mnoha otázek a oblastí života. Poukazuje tudíž na omezenost současného vědění lidstva, lidské vědy, odhaluje hlubší příčiny a spojitosti toho a ukazuje směr kudy by se měl technický rozvoj ubírat, aby se mohlo lidstvo dále po technické stránce rozvíjet. Ale opakujeme, Kryon jasně také říká, že bez propojení s duchovností se nepohneme z místa. V neposlední řadě, vysvětluje jak spolu souvisí spiritualita a fyzika, že fyziku nelze od duchovnosti oddělit a ani duchovnost od fyziky, máme-li se dále jako druh vyvíjet a růst do vyšších úrovní vědomí. Bez splynutí obojího do jednoho celku, do Jednoty, neobjevíme další druhy energií a neposuneme naše možnosti využití DNA. A to proto, že bychom měli tendenci tyto objevy zneužít. Vědecký a technický pokrok probíhá v souladu s duchovním vývojem a má pro každou úroveň vědomí limity, za které vědu Vesmír/Bůh nepustí.

Hovoří o tom, jak vzniká realita, jak dochází k zhmotňování záměrů, co je při tom důležité. Podává informaci o možnostech sebeléčení, úpravy svého zdraví i těla, o možnostech prodloužení života – v současných podmínkách až na dvojnásobek běžného průměru – a přináší mnoho dalších informací o životě člověka na planetě Zemi ve Sluneční soustavě v rámci galaxie Mléčné dráhy. Nevyhýbá se ani tématu mimozemských civilizací a jejich souvislosti s vlivem na vývoj člověka. Vysvětluje, co to jsou věštby a různé prognózy senzibilů a proč ty, které pocházejí z doby před rokem 2012 a které např. předpovídaly apokalypsu (např. Nostradamus, ale i odpovídající texty z bible a další) již neplatí. Vysvětluje proč je lidská společnost na planetě uspořádána tak, jak je uspořádána, mluví i o mocných na této planetě, jejich vlivu i manipulacích. To vše také uvádí na pravou míru a dává do náležitých souvislostí. To je jen takový stručný nástin toho, co vše lze v Kryonově učení nalézt. Je toho mnohem více. A proto bude nejlepší se začíst do Kryonových sdělení, ať již ve formě jednotlivého channelingu či Kryonových knih.